Görev ve Sorumlulukları

 1. İlgili sağlık kuruluşunun çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek belirlenmiş faaliyetlerinin mevzuata uygunluğunu, alınan tedbirlerin sahadaki uygulamalarını değerlendirmek,
 2. İlgili sağlık kuruluşunun çevre yönetimi faaliyetlerini belirlemek, yürütmek ve koordine etmek,
 3. İlgili yönetmelik hükümleri gereğince yılda iki defadan az olmamak üzere kendi iç tetkikini gerçekleştirir ve rapor hazırlar,
 4. İlgili sağlık kuruluşunun çevresel konularda alınması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek,
 5. Bakanlık ile İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüğünce istenecek bilgi ve belgeleri hazırlamak, gerektiğinde çevresel konular hakkında görüşme ve yazışmalar yapmak,
 6. Çevre Yönetim Birimine ulaştırılan acil günlük sorunları belirlemek, çözümüne yönelik ilgili birimlerle koordinasyonu sağlamak ve sonuçlarını raporlamak,
 7. İlgili sağlık kuruluşu çalışanlarına çevresel konularda eğitim verir ve özendirici faaliyetler düzenler,
 8. Hasta ve hasta yakınlarına çevre bilincini geliştirecek eğitim çalışmaları yapar,
 9. Kaynağı ne olursa olsun her türlü alımı yapılan veya yapılacak olan mal ve hizmet kapsamında Çevre Yönetim Birimi görev alanı içerisine giren konularda denetim yapar, buna ilişkin olarak satın alma esnasında (mal ve hizmet) teknik şartname hazırlama sürecinde yer alır,
 10. İlgili sağlık kuruluşunda hizmet alımı yolu ile hizmet veren temizlik ve yemekhane hizmetlerinin devamı aşamasında işin takibi amacıyla Çevre Yönetim Birimi çalışanlarından oluşan uzman üyeler, muayene kabul ve birim kontrol teşkilatlarında görev alırlar,
 11. Çevre Yönetim Birimi acil eylem planını ilgili sağlık kuruluşu acil eylem planı kapsamında hazırlamak,
 12. Çevre Yönetim Birimi yukarıda sayılan tüm bu faaliyetleri oluşturduğu alt birimler aracılığıyla yürütür.

İstanbul Üniversitesi © 2018 All Rights Reserved