Genel Direktörlük Dayanak

  • DAYANAK

27630 Sayılı 3 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği (İkinci Bölüm, Hastaneler Koordinasyon Kurulunun Organları, Görev ve Yetkileri )

Hastaneler genel direktörü
MADDE 12 – (1) Hastaneler Genel Direktörü, Rektör tarafından devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından görevlendirilir. Hastaneler Genel Direktörü kararların uygulanmasında Hastaneler Yönetim Kuruluna karşı doğrudan sorumludur.
Hastaneler genel direktörünün görevleri
MADDE 13 – (1) Hastaneler Genel Direktörünün görevleri şunlardır:
a) 2547 sayılı Kanunun 57 nci maddesi gereğince Rektörün yetkilendirmesi halinde, hastanelerin harcama yetkilisi görevini yerine getirmek, gerektiğinde bu yetkisini yönetim kademesindeki yöneticilere devretmek,
b) Hastaneler Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları hazırlamak, Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların hastanelerde uygulanmasını sağlamak,
c) Hastaneler arasında koordinasyonu sağlamak ve iletişim kurmak,
ç) Genel Direktör yardımcıları olarak, devamlı statüde görev yapan öğretim üyeleri arasından; Tıbbi Direktör, Hemşirelik Direktörü, Laboratuar Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finansman Direktörü ve Kalite Direktörü ile ihtiyaç halinde benzeri sorumluları görevlendirmek üzere Yönetim Kuruluna önermek,
d) Rektör tarafından hastanelerin amaç ve faaliyetlerine ilişkin verilen diğer görevleri yapmak.

*****************************************************************************************************************************************

28346 Sayılı 7 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği (İkinci Bölüm, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Organları,Çalışma Şekli ve Görevleri)

Hastaneler genel direktörü
MADDE 9 – (1) Hastaneler Genel Direktörü, Üniversite öğretim üyeleri arasından Rektör tarafından görevlendirilir.
Hastaneler genel direktörünün görevleri
MADDE 10 – (1) Hastaneler Genel Direktörünün görevleri şunlardır:
a) Hastaneler Yönetim Kurulunun tüm görev ve sorumluluk alanına giren konularda, gerekli gündemi ve dosyaları hazırlamak, Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak, alınan kararların hastanelerde uygulanmasını sağlamak,
b) Hastaneler arasında koordinasyonu ve iletişimi sağlamak, Hastane Yönlendirme Kurulu kararlarını değerlendirilmek üzere Yönetim Kuruluna sunmak,
c) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünü Hastaneler Genel Direktörü yardımcısı olarak görevlendirilmelerine karar verilmesi için Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmek üzere Rektörün onayına sunmak,
ç) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünce yapılacak çalışmaların Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,
d) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktöründen oluşan ve ayda en az iki kez toplanan Direktör Kuruluna başkanlık etmek,
e) Hastaneler Genel Direktörlüğü bünyesinde oluşturulan Yapı İşleri, Hukuk, Biyomedikal, Çevre Yönetim, İzleme Değerlendirme, İletişim, Yazı İşleri Bölümlerinin oluşumunu ve işleyişini sağlamak,
f) Tıbbi Direktöre bağlı olarak çalışacak; Organ Nakli, Laboratuvar Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Genel İdari Hizmetler alanlarındaki Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
g) Hemşirelik Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Yoğun Bakımlar, Acil Hizmetler, Klinik ve Poliklinik Birimler ile Ameliyathane Hizmetleri alanlarında çalışacak Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ğ) Bilgi İşlem Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Yazılım, Donanım ve Süreç Uygulama alanlarında oluşacak Koordinatörleri Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
h) Kalite Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Çapa, Cerrahpaşa Yerleşkesi ve İzleme Ölçme Analiz Koordinatörlerini Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
ı) Finans Direktörüne bağlı olarak çalışacak; Gelir, Gider ve Taşınır Mal Koordinatörlerini Hastaneler Yönetim Kuruluna teklif etmek, uygun görülmesi halinde görevlendirilmeleri için Rektörün onayına sunmak,
i) Tıbbi Direktör, Hemşirelik Hizmetleri Direktörü, Bilgi İşlem Direktörü, Finans Direktörü ve Kalite Direktörünce yapılacak çalışmaların Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,
j) İhtiyaç duyulması halinde; yeni Direktörlük, Koordinatörlük, Bölüm Sorumluluğu, Komite ve Komisyonlar ile Hastane Yönlendirme Kurulu ve Süreç Yöneticiliklerinin kurulması, birleştirilmesi, kaldırılması ile bunlara yönelik görevlendirme önerilerini Hastaneler Yönetim Kuruluna sunmak,
k) Hastanelerde, Başhekime bağlı, ilgili Başhekimliğin teklifi Hastaneler Yönetim Kurulunun uygun görüşü ile Rektörlük tarafından görevlendirilen ve Başhekim Yardımcılığı görevini üstlenen; Tıbbi Hizmetler, Genel İdari Hizmetler, Bilgi İşlem Hizmetleri, İnsan Kaynakları, Kalite, Gider Yönetimi, Gelir Yönetimi, Taşınır Mal Yönetimi alanlarındaki süreç yöneticilerinin faaliyetlerinin Rektörlük bünyesinde koordinasyonunu sağlamak,
l) Rektör tarafından Hastanelere ilişkin verilen diğer görevleri yapmak.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved