İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü Çalışma Usul ve Esasları Yönergesi

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİ GENEL DİREKTÖRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNERGESİ

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

 

Madde 1

Amaç

Yönergenin amacı, Rektörlüğe bağlı olarak kurulmuş bulunan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Genel Direktörlüğü’nün çalışma usul ve esaslarını düzenlemektir.

Madde 2

Kapsam

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği’nde belirtilen, Hastaneler Genel Direktörü ile Tıbbi, Hemşirelik, Laboratuvar Hizmetleri, Bilgi İşlem, Finans ve Kalite Direktörleri görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Madde 3

Dayanak

Bu yönerge 3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği ve ilgili mevzuat hükümlerine dayalı olarak hazırlanmıştır.

Madde 4

Tanımlar

a. ADEK: İstanbul Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu’nu,

b. Başhekimlik: İstanbul Üniversitesi’nde bulunan tüm Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri     ileKardiyoloji Enstitüsü ve Onkoloji Enstitüsü Hastaneleri Başhekimlikleri’ni,

c. Danışma Kurulu: Yönetmelik kapsamında kurulan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri DanışmaKurulu’nu,

ç. Dekanlık: İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği’nde belirtilen Tıp Fakülteleri, DişHekimliği   Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanlıkları’nı,

d. Direktör: Üniversite öğretim üyeleri arasından Yönetim Kurulu kararıyla görevlendirilen ve GenelDirektör yardımcıları olarak çalışan üst yöneticileri,

e. Direktörler Kurulu: Genel Direktör başkanlığında toplanan ve Direktörler’den oluşan Kurulu

f. Genel Direktör: Rektör tarafından görevlendirilen, İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerin tıbbi,idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesini koordine eden ve doğrudan Hastaneler YönetimKuruluna karşı sorumlu olan en üst yöneticisini,

g. Genel Direktörlük: Yönetmelik kapsamında kurulan İstanbul Üniversitesi’ne bağlı hastanelerin tıbbi, idari ve mali hizmetlerinin yürütülmesini koordine eden birimi,

h. Hastaneler: İstanbul Üniversitesi’nde bulunan tüm Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Diş Hekimliği Fakültesi ile Kardiyoloji Enstitüsü ve Onkoloji Enstitüsü Hastanelerini,

ı. Müdürlük: İstanbul Üniversitesi Kardiyoloji Enstitüsü ve Onkoloji Enstitüsü Hastanesi Müdürlükleri’ni,

i. Rektör: İstanbul Üniversitesi Rektörü’nü,

j. Rektör Yardımcısı: Rektör tarafından Yönetim Kurulu Başkanlığı’na görevlendirilen RektörYardımcısı’nı,

k. Üniversite: İstanbul Üniversitesi’ni,

l. Yönetim Kurulu: Yönetmelik kapsamında kurulan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetim Kurulu’nu,

m. Yönetmelik:3 Temmuz 2010 tarih ve 27630 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği’ni, ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Temel İlkeler, Genel Direktör ve Direktörlerin Görev Yetki ve Sorumlulukları

Madde 5

Temel İlkeler

Genel Direktörlük, Üniversite’nin amaç ve temel değerlerini esas alarak aşağıdaki ilkeler doğrultusunda sorumluluklarını yerine getirir.

a. Eğitim, araştırma ve hizmet faaliyetlerine bütünleşik bir yapı içinde olanak sağlamak,

b. Bilgiye dayalı çağdaş yönetim,

c. Hasta odaklılık,

ç. Kanıta dayalılık,

d. Açıklık ve kararlılık,

e. Sürdürülebilirlik,

f. Verimlilik,

g. Malî disiplin, şeffaflık ve hesap verebilirlilik,

h. Kurumsal sosyal sorumluluk,

ı. Katılımcılık,

i. Sürekli iletişim ve işbirliği,

j. Yenilikçilik ve önderlik,

k. Mesleki etik kurallara uyum,

l. Çevre duyarlılığı,

m. Hizmet alan ve hizmet sunanların hak ve memnuniyetini gözetmek,

n. Bilgi, hasta ve çalışan güvenliği,

Madde 6

Genel Direktör’ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Genel Direktör, ilgili Direktörlerle birlikte, aşağıdaki görevleri doğrudan Yönetim Kurulu’na karşı sorumlu olarak yerine getirir;

a. Hastanelerin, ilgili mevzuat doğrultusunda, amaç ve hedeflerine ilişkin strateji, politika ve süreçlerinin belirlenmesi ve dokümantasyonunun sağlanmasına ilişkin faaliyetleri koordine etmek,

b. Yönetim Kurulu’nca onaylanan kararların Başhekimlikler ve ilgili Makamlarca uygulanmasını sağlamak ve denetlemek,

c. İstanbul Üniversitesi Hastanelerinde, sağlık bilimleri alanındaki ön lisans, lisans ve lisansüstü eğitim ve uygulama ihtiyaçlarını karşılamak üzere, Dekanlıklar ile Enstitü ve Yüksekokul Müdürlüklerine destek olmak,

ç. İstanbul Üniversitesi Hastaneleri içinde sunulacak ve sunulmakta olan ve birden çok bölümü ilgilendiren hizmetlerin gerektiğinde bütünleştirilmesi ve/veya ayrılmasına yönelik stratejilerin uygulanmasını sağlamak,

d. Hastanelerin yıllık bütçelerinin hazırlanmasına katkıda bulunmak, gerekli takip ve revizyonun yapılmasını sağlamak,

e. Hastanelerde uygulanacak cari fiyat tarifelerinin hazırlanmasına ilişkin faaliyetleri koordine etmek, uygulanmasını izlemek ve değerlendirmek,

f. Hastaneleri yurt içinde ve dışında temsil etmek, işbirliği sağlamaya yönelik faaliyetlerde bulunmak,

g. Hastane hizmetlerinin kalite ve akreditasyon çalışmalarını, ADEK ve ilgili diğer birimlerle eşgüdüm içinde, ulusal ve uluslararası kurumlarla koordine etmek,

h. Hastane hizmetlerine yönelik sürekli eğitim faaliyetlerinin planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesini sağlamak,

ı. Hastanelere ait raporların hazırlanıp ilgili birimlere sunulmasını sağlamak,

i. Hastanelerin insan kaynakları yönetimi gerekleri doğrultusunda; gerekli işgücünün nitelik ve niceliğinin belirlenmesi, seçimi, görevlendirilmesi ile performans değerlendirmelerine ilişkin faaliyetleri koordine etmek,

j. Hastaneler arasında kamu sağlık hizmeti sunumunda koordinasyonu sağlamak,

k. İhtiyaç halinde, örgütsel birim ve organlar oluşturulması ve gerekli görevlendirilmelerin yapılmasını Yönetim Kurulu’na önermek,

l. Hastane hizmetlerinin etkinlik ve verimliliğini sağlamak üzere; Direktörler Kurulu ve ilgili birimlerin etkili ve verimli çalışmasını sağlamak, çalışma sonuçlarını Yönetim Kurulu’na sunmak, gerekli birim, kurul ve komisyonların oluşturulmasını Yönetim Kurulu’na önermek,

m. Direktörlüklerin personel ve idari sistemlerinin kurulması ve denetlenmesini sağlamak,

n. Rektör’ün ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 7

Tıbbi Direktör’ün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Tıbbi Direktör, Hastaneler Yönetim Kurulu ve Hastaneler Danışma Kurulu’nda görev yapar ve  hastanelerin tıbbi hizmetlerinin koordinasyon ve yönlendirilmesine ilişkin aşağıda tanımlanan görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ve ilgili kurum yöneticileri ile koordineli biçimde yürütür:

a. Üniversite amaç ve stratejileri doğrultusunda, tıbbi süreçlere yönelik politika ve prosedürlerin belirlenmesi, geliştirilmesi, uygulanması ve yönetilmesini sağlamak,

b. Üniversite bünyesinde; sunulan tıbbi hizmetlerin güncel kalabilmesi için ortak çalışmalar yürütmek, yeni hizmet fırsatlarının değerlendirilmesini ve hizmet geliştirme sürecine destek verilmesini sağlamak, tıbbi hizmetlerin ve yeni metodların geliştirilmesine öncülük yapmak, süreçleri belirlemek ve değerlendirmek,

c. Üniversite sağlık hizmetlerinin ülke içinde ve ülke dışında tanıtımının sağlanması için gerekli koordinasyonu ve desteği sağlamak,

ç. İş sağlığı güvenliğine ilişkin ilkelerin belirlenmesini sağlamak,

d. Acil servislerin etkin çalışması için gerekli kuralların belirlenmesi, sürecin oluşturulması ve bunların Üniversitenin tüm acil birimleri ile eşgüdümlü olarak düzenlenmesine destek vermek; Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ve gerekirse özel hastaneler acil hizmet birimleri ile işbirliği ve koordinasyonunu sağlamak; acil birimlerin ihtiyaçlarının eksiksiz ve süratle  karşılanmasını sağlamaya yönelik süreci değerlendirmek,

e. Hasta ve hizmet kaynaklarının, özel sigortalar ile işbirliği yaparak geliştirilmesine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak,

f. Hastane binalarının yenilenmesi sürecinde Anabilim Dalları’nın binalara dağılımı, ortak alanların ve yatak dağılımının belirlenmesi vb. çalışmalara katılmak,

g. Tıbbi hizmet süreçlerinde çalışan personele yönelik olarak, ilgili yöneticilerle birlikte; insangücü planlaması, işe alınma ve işten çıkarma kriterleri, görev, yetki ve sorumluluklar, görevlerin uygun şekilde dağıtılmasına ilişkin kurallar, performans değerlendirme kriterleri, eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesi, eğitimin sürekliliğinin sağlanması, çalışma saatleri, izin ve tatil programlarının düzenlenmesi için gerekli kurallar ve yöntemin belirlenmesi gibi insan kaynakları yönetimine ilişkin faaliyetlerin yürütülmesine katkı sağlamak,

h. Dekanlık, Müdürlük ve Anabilim Dalı Başkanlıkları ile işbirliği içinde hizmet performansına yönelik   kriterlerin belirlenmesi, uygulanması, istatistiki verilerin düzenli olarak tutulmasına katkı sağlama amacına yönelik faaliyetleri yerine getirmek,

ı. Ulusal ve Uluslararası düzeyde kabul görmüş kuruluşların uygulama kılavuzları esas alınarak; Hastanelerin tanı, tedavi, korunma ve kontrol hizmetlerine dair rehber, prosedür, talimat ve diğer dokümanların hazırlanmasını ve yayınlanmasını teşvik ve koordine etmek; tanı, tedavi, korunma ve kontrol süreçlerinde bu dokümanlara uyulmasını değerlendirmeye katkı sağlama amacına yönelik faaliyetleri yerine getirmek,

i. İlgili birimlerle işbirliği içinde, Hastanelerin tıbbi verilerin elektronik ortamda da; toplanması, işlenmesi, saklanması ve kullanıcılara sunulmasına ilişkin belge ve bilgi yönetimi işlevlerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlamak,

j. Hastanelerde uygun cihaz ve ekipman altyapısının oluşturulması ve kullanılacak sarf malzemelerinin standartlarının belirlenmesi ve uygulaması faaliyetlerine katkı sağlamak,

k. Laboratuvar Hizmetleri Direktörü ile işbirliği yaparak tıbbi hizmetler yönünden laboratuvarların performanslarını değerlendirmek ve gerekli hususlarda öneriler getirmek,

l. Eczane ve ilaç hizmetleri ile eczane işletmesi ve ilaç yönetimi konusundaki süreçlerin oluşturulmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak,

m. Finans Direktörü ile işbirliği yaparak tıbbi bölümlerin hizmete yönelik bütçesinin oluşturulması, bütçenin onaylanması, faaliyetlerin bütçeye uyumunun izlenmesi ve bütçeden sapma nedenlerinin araştırılması ile gerekli düzeltmelerin yapılmasına katkı sağlamak,

n. Hasta Hakları Ofislerinin kurulması ve işleyişinin değerlendirilmesine katkı sağlamak,

o. Halkla ilişkiler ve iletişim süreçlerin oluşturulmasına ve değerlendirilmesine katkı sağlamak,

ö. Kalite Direktörü ile işbirliği içinde, Hastaneler’de sunulan tıbbi hizmetlerin kalitesinin sürekli olarak geliştirilmesine katkı sağlamak,

p. Genel Direktör ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 8

Hemşirelik Direktörü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Hemşirelik Direktörü, hastanelerde, birey, aile ve topluma yönelik sunulan hemşirelik bakımı, tıbbi tanı ve tedavi planının uygulanması, güvenli çevre oluşturma, eğitim, danışmanlık, araştırma, kalite geliştirme, yenilik/değişim yaratmaya ilişkin hemşirelik hizmetleri ile bu hizmetlerden sorumlu bakım personeli (hemşire, ebe ve sağlık memurları) ve kaynakların yönetimine ilişkin aşağıda tanımlanan görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ve ilgili kurum yöneticileri ile eşgüdüm içinde yürütür:

a. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin; politika, stratejik çalışma planları ve süreçler, standart ve prosedürlerin tanımlanması, uygulanması ve güncellenmesine ilişkin faaliyetlere katkı  sağlamak,

b. Hastaların tanı ve  tedavi hizmetlerine ilişkin hemşirelik uygulamaları ile bakım gereksinimlerinin hemşirelik süreci kapsamında bireye özgü  karşılanmasına katkı sağlamak,

c. Hasta tanı, tedavi ve bakımına ilişkin hemşirelik uygulamalarının; gereğince yürütülmesi ve niteliği belirli kriterler (bakım indikatörleri) doğrultusunda değerlendirilmesine katkı sağlamak, istenmeyen olaylar ve hatalı hemşirelik uygulamalarının önlenmesi, belirlemesi, ilgili makamlara bildirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınmasına ilişkin faaliyetlere destek vermek,

ç. Hasta güvenliği ve hasta haklarının en üst düzeyde gözetilmesine ilişkin gerekli düzenlemelerin yapılmasına yönelik girişimlerde bulunmak,

d. Hemşirelik ile ilgili ulusal ve uluslararası gelişmeleri izlemek ve yeniliklerin uygulamaya yansıtılmasını desteklemek,

e. Hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgi ve belge yönetimine işlevlerinin etkin şekilde yürütülmesine katkı sağlamak,

f. İlgili yöneticilerle birlikte, Hastanelerde hemşirelik hizmetlerinin etkin ve verimli bir şekilde  yürütülmesi için gerekli insan kaynakları yönetimi faaliyetlerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlamak,

g. Hastanelerde yarı zamanlı statüde çalışacak hemşirelik öğrencilerinin çalışma kriterlerin ve koşullarının belirlenmesine katkı sağlamak,

h. Çeşitli kademelerde çalışan yönetici hemşirelerin liderlik yeteneklerinin geliştirilmesine ilişkin stratejilerin belirlenmesi ve uygulanmasına katkı sağlamak,

ı. Hemşirelik hizmetlerinin belirlenen kriterler doğrultusunda etkinliğini değerlendirmek ve raporlamak,

i. Hemşirelik hizmetlerine ilişkin bütçeleme faaliyetlerine katkı sağlamak,

j. Afet planları doğrultusunda ilgili birimlerle işbirliği içinde, acil durum planlarının yapılması, protokol geliştirilmesi ve gerekli durumlarda uygulanması için ekip hazırlanması süreçlerine katkı sağlamak,

k. Hastaneler bünyesinde hemşirelik hizmetleri ile ilgili mesleki nitelikte kongre, sempozyum vb. bilimsel faaliyetlerin  planlaması, desteklenmesi ve değerlendirilmesine katkı sağlamak,

l. Sağlık Bakanlığı ve diğer kurumlardan gelen talepler doğrultusunda, hastanelerde yürütülecek olan hemşirelik özel dal sertifika eğitim  programlarının düzenlenmesine katkı sağlamak,

m. Diğer Üniversite ve Okulların hemşirelik öğrencilerinin hastanelerde gerçekleştirilecekleri uygulamalı eğitimlerin yürütülmesine destek sağlamak,

n. Genel Direktör ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 9

Laboratuvar Hizmetleri Direktörü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Laboratuvar Hizmetleri Direktörü, hastanelerde klinik laboratuvar hizmetlerinin; ilgili yasalar ve uluslararası kabul gören güncel kalite standartları doğrultusunda zamanında, kesin, doğru, güvenilir bir şekilde sunulmasının sağlanmasına ilişkin aşağıdaki görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ilgili Direktörler ve ilgili kurum yöneticileri ile eşgüdüm içinde yürütür:

a. Mevcut laboratuvarlar ve bağlı birimlerde; insan kaynağı, mekan, alet, kimyasal madde, kit, sarf malzemesi gibi her türlü kaynağın etkili kullanımı için gerekli düzenlemelerin yapılmasına katkı sağlamak,

b. Birime özgü; gerekli bilgi, beceri ve deneyime sahip yeterli sayıda insan kaynağı oluşumu ile süreç, politika ve prosedürlerin belirlenmesi, belgelenmesi, uygulanması ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

c. İşgören ve hizmet alan güvenliğini ve memnuniyetini sağlayacak durumda olunmasına katkı sağlamak,

ç. Hizmetlerin devamlılığını sağlamak amacı doğrultusunda; oryantasyon eğitimlerinin verilmesi, sürekli eğitim programlarının düzenlenmesi, prosedür-talimat-formların hazırlanması, uygulanması, uygulamanın izlenmesi, aksaklıkların giderilmesi için düzeltici ve önleyici faaliyetlerin belirlemesi süreçlerine katkı sağlamak,

d. Tüm eğitim ve bilimsel çalışmalarda, laboratuvar olanaklarından en üst düzeyde yararlanılmasını sağlamak,

e. Gerektiğinde test isteyen hekime test süreci, sonuçları, yorumlanması ve ileri düzeyde tetkik yapılması ile ilgili bilgi ve danışmanlık hizmeti verilmesini sağlamak,

f. Hastanelerde laboratuvar hizmetlerinin standardizasyonu, belgelendirilmesi hizmet kalitesinin devamlılığına katkı sağlamak,

g. Teknolojik gelişmelerin takip edilmesini, kullanıma girmesini, bilimselliği kanıtlanmış yeni test menülerinin oluşturulmasını ve rutin uygulamada kulanılmasını sağlamak,

h. Laboratuvar hizmetleri sonuçlarının hastaya ve ilgili hekime en kısa sürede ulaşmasına katkı sağlamak,

ı. Laboratuvarların bütçelerinin hazırlanması ve uygulanmasına katkı sağlamak,

i. Hastanelerin ilgili birimleri ile koordineli çalışılmasını sağlamak,

j. Genel Direktör ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 10

Bilgi İşlem Direktörü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Bilgi İşlem Direktörü; hastanelerin bilgi işlem hizmetlerinin koordinasyonu ve yönlendirilmesi ile ilgili aşağıda tanımlanan görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak, ilgili Direktörler ve kurum yöneticileri ile eşgüdüm içinde yürütür:

a. Hastanelerdeki bilgi işlem hizmetlerinin ilgili mevzuat ve ihtiyaçlar doğrultusunda, amaç ve hedeflerine ilişkin strateji, politika ve süreçlerin belirlenmesine katkı sağlamak,

b. Hastane bilgi yönetim sisteminin oluşturulması, uygulanması ve geliştirilmesine ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak,

c. Mevcut hastane bilgi yönetim sistemi ile ilgili Hastane Bilgi İşlem Sorumlularından gelen yazılım geliştirme taleplerini değerlendirmek,

ç. Hastanelerdeki tüm bilgi işlem verilerinin elektronik ortama geçirilmesi, elektronik arşiv oluşturulması ve yedeklenmesi süreçlerine katkı sağlamak,

d. Hekimlerin ve yetkili kişilerin internet ortamında hastalarının verilerine ulaşmasına ilişkin düzenlemelerin yapılması ve uygulanmasını sağlamak,

e. Bilimsel araştırma ve çalışmalar için gerekli olan verilerin elde edilebilirliğinin sağlanması, hastane bilgi yönetim sisteminden istatistik veri taleplerinin uygunluğunun denetlenmesi ve uygun bulunan taleplerin karşılanması konusunda uygun teknik altyapı oluşturulmasına katkı sağlamak,

f. Veritabanlarının yedekleme ve güvenliğine ilişkin altyapının kurulması ve devamlılığının teminine katkı sağlamak,

g. Mevcut hastane bilgi yönetim sistemi  verilerinin tutarlılığının denetlenmesine katkı sağlamak,

h. Sunucular, aktif ağ cihazları, altyapı ve uzak ağ bağlantı elamanlarından oluşan sistemin hastaneler ve bağlı birimler çerçevesinde gerekli tasarımının yapılmasına katkı sağlamak,

ı. Mevcut sistemlerin kullanılır halde tutulması, tüm sunucu sistemleri ve üzerinde çalışan yazılımların uyarlama ve bakım çalışmalarının yürütülmesinin koordinasyonuna katkı sağlamak,

i. Hastane binalarının yenilenmesi sürecinde mevcut ağ yapısı, sistem tasarımı ve donanım cihazlarının değerlendirilmesi ve gerek görülmesi halinde yeniden tasarımı çalışmalarına katılmak,

j. İnsan kaynakları yönetimi gerekleri doğrultusunda; bilgi işlem hizmetlerinde gerekli işgücünün nitelik ve niceliğinin belirlenmesi, seçimi, görevlendirilmesi ve eğitimi ile performanslarının değerlendirilmesi süreçlerine katkı sağlamak,

k. İş tanımına dahil olan konularda beklenen fonksiyonların sağlanabilmesi için, Hastane Bilgi İşlem Sorumluları ve onlara bağlı ekiplerin görev, yetki paylaşımı ile denetimi süreçlerine katkı sağlamak,

l. Kullanıcı kaynaklı sorunları analiz etmek ve sonuçları Yönetim Kurulu ve Genel Direktörlüğe raporlamak,

m. Genel Direktör ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 11

Finans Direktörü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Finans Direktörü, hastanelerin tüm finansal kaynaklarının etkin, ekonomik ve verimli bir şekilde yönetilmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu olarak ilgili Direktörler ve kurum yöneticileri ile işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütür :

a. Hastanelerin mali politikalarının belirlenmesi ve onaylandıktan sonra uygulanması için gerekli katkıyı sağlamak,

b. Finansal yönetime ilişkin hedef, strateji, politika, prosedür ve standartların oluşturulması ve uygulanmasına ilişkin faaliyetlere katkı sağlamak,

c. Sürdürülebilir hastane hizmetlerinin planlanan düzeyde sağlanabilmesi için, gerekli  finansal altyapının oluşturulmasına katkı sağlamak, mali yapıyı güçlendirmeye yönelik tekliflerde bulunmak,

ç. Hastanelerin mali yapısının sürekli olarak izlenebilmesi için, gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik olarak aylık ve yıllık finansal tabloların hazırlanması ve ilgili makamlara iletilmesini sağlamak,

d. Mevcut ve yeni sağlık hizmetleriyle ilgili maliyetlendirme çalışmalarına ilişkin tekliflerde bulunmak,

e. Hastanelerin bünyesinde tasarruf önlemlerinin alınmasına yönelik önerileri geliştirmek, bu konuda ilgili birimlerin faaliyetlerini koordine etmek,

f. Hastane hizmetleri yönünden laboratuvarların ve anabilim dallarının finansal performans kriterlerinin belirlenmesi, istatistiki verilerin düzenli olarak tutulması, izlenmesi ve raporlanmasına katkı sağlamak,

g. Hastanelerde yeni finansal kaynak oluşturma fırsatlarının değerlendirilmesine ve hizmet geliştirme sürecine katkı sağlamak,

h. Genel Direktör ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

Madde 12

Kalite Direktörü’nün Görev, Yetki ve Sorumlulukları

Kalite Direktörü, Hastanelerin tüm hizmetlerinin belirlenen kalite standartlarına uygun şekilde yürütülmesi amacı doğrultusunda aşağıdaki görevlerini, doğrudan Genel Direktör’e karşı sorumlu ve ilgili Direktörler, kurum yöneticileri ve ADEK ile işbirliği ve eşgüdüm içinde yürütür:

a. Yasal düzenlemeler çerçevesinde Hastanelerin kalite politikalarının belirlenip yazılı hale getirilmesini ve  tanıtılıp anlaşılmasını sağlamak,

b. Hizmet alanların memnuniyeti, güvenliği ve haklarını ön planda tutan bir hizmet anlayışını oluşturmak ve sürdürmek için çalışmalarda bulunmak,

c. İş gören memnuniyeti ve güvenliği konularında durum saptama, düzeltici çalışmalar ve çalışanların katılımını arttırıcı  faaliyetler yapmak,

ç. Hastane enfeksiyonlarının önlenmesine ilişkin faaliyetlerin eşgüdümünü sağlamak,

d. Hastaneler Kalite Yönetim Sisteminin oluşturulması ve kalite politikalarının geliştirilmesine katkı sağlamak,

e. Kalite politikaları ve yönetim sistemi çerçevesinde, Hastanelerde yeni düzenlemeler ve  uygulamalara ilişkin görüş ve öneriler oluşturmak,

f. Hastanelerde tüm hizmetlerin kalite yönünden değerlendirilmesi, geliştirilmesi, izlenmesi, gerektiğinde güncellenmesi konularında diğer Direktörler ve Hastane Kalite Kurulları ile eşgüdüm halinde çalışmalar yapmak,

g. Kalite ölçütlerinin belirlenmesi, gerekli verilerin sağlanması ve yorumlanması, bu verilerin hastane hizmet sunumuna yansıtılmasına katkı ve destek sağlamak,

h. Kalite çalışmaları ve hizmet sunumunda hastanelerarası farklılıkların belirlenmesi, değerlendirilmesi  ve konuya ilişkin önerilerin oluşturulmasını sağlamak,

ı. İş süreçleri ve dokümantasyon konusunda diğer Direktörler ile işbirliği içinde çalışmalar yaparak süreçteki eksikliklerin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

i. Tüm hizmet sunumu aşamalarını kalite politika ve standartları yönünden değerlendirmek ve denetlemek,

j. İç Değerlendirme uygulamalarının düzenlenmesinde ve denetlenmesinde görev almak,

k. Dış Değerlendirme uygulamalarında gerekli düzenlemelerin yapılmasında, uygulama sürecinde dış kuruma gerekli desteğin sağlanmasında görev almak,

l. Kalite uygulamalarını olumsuz etkileyen kurumsal uygulamalar konusunda çalışmalar yapıp çözüm önerileri oluşturmak,

m. Hastaneler ile ilgili kurumsal ve kurum dışı tüm geri bildirimleri kalite politikası çerçevesinde izlemek, değerlendirmek ve raporlamak,

n. Genel Direktör ve Yönetim Kurulu’nun vereceği diğer görevleri yerine getirmek,

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Madde 13

Genelge, Tebliğ ve Talimatlar

Yönerge’de tanımlanan görev yetki ve sorumluluklara ilişkin genelge, tebliğ ve talimatlar, Genel Direktörlük tarafından hazırlanır, Yönetim Kurulu ve Rektörlük Makamı onayı sonrasında uygulamaya konulur.

Madde 14

Yürürlük

Bu Yönerge, İstanbul Üniversitesi Senatosu onayından sonra yürürlüğe girer ve Rektör tarafından yürütülür.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved