Kanunlar

Kanun No

Kanunun Adı

R. G.
Tarihi
R. G.
Sayısı
1219
Tababet ve Şuabatı San’atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun
04.04.1928
863

1519

Umumi Hıfzıssıhha Kanunu
1930
1519
3153
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
28.04.1937
3591
3958
Gözlükçülük Hakkında Kanun
04.01.1941
4703
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Hıfzıssıha Müessesesinin Teşkiline Dair Kanun
30.12.1940
3959
5434
TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU
17.06.1949
7235
6023
Türk Tabipleri Birliği Kanunu
31.01.1953
8323
6197
Eczacılar ve Eczaneler Hakkında Kanun
24.12.1953
8591
6283
HEMŞİRELİK KANUNU
02.03.1954
8647
6643
Eczacılar Birliği Kanunu
02.02.1956
9223
209
SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI SAĞLIK KURUMLARI İLE ESENLENDİRME (REHABİLİTASYON) TESİSLERİNE VERİLECEK DÖNER SERMAYE HAKKINDA KANUN
09.01.1961
10702
224
Sağlık Hizmetlerinin Sosyalleştirilmesi Hakkında Kanun
12.01.1961
10705
506
SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
01.08.1964
11779
1479
ESNAF VE SANATKÂRLAR VE DİĞER BAĞIMSIZ ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
14.09.1971
13956
2238
Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun
03.06.1979
16655
2368
Sağlık Personelinin Tazminat ve Çalışma Esaslarına Dair Kanun
31.12.1980
17207
2547
YÖK Yasası
06.11.1981
17506
2709
TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI
18.10.1982
2659
Adli Tıp Kurumu Yasası
20.04.1982
181
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
14.12.1983
18251
2827
2827 Sayılı Nüfus Planlaması Hakkında Kanun
27.05.1983
18059
2857
KAN VE KAN ÜRÜNLERİ KANUNU
25.06.1983
18088
2926
TARIMDA KENDİ ADINA VE HESABINA ÇALIŞANLAR SOSYAL SİGORTALAR KANUNU
20.10.1983
18197
14.12.1983
18351
3224
25.06.1985
18792
3359
15.05.1987
19461
3575
Yasa 1219 Yasanın 41. Maddesinin Değiştirilmesi ve 7 Ek ve 3 Geçici Madde Eklenmesi Hakkındaki Yasa
14.06.1989
3816
ÖDEME GÜCÜ OLMAYAN VATANDAŞLARIN TEDAVİ GİDERLERİNİN YEŞİL KART VERİLEREK DEVLET TARAFINDAN KARŞILANMASI HAKKINDA KANUN
03.07.1992
21273
4207
TÜTÜN ÜRÜNLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİ VE KONTROLÜ HAKKINDA KANUN
26.11.1996
22829
4958
SOSYAL SİGORTALAR KURUMU KANUNU
06.08.2003
25191
5179
Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun
05.06.2004
25483
5181
TABABET ve SUABATI SAN’ ATLARININ TARZI ICRASINA DAIR KANUNDA DEGISIKLIK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
10.06.2004
25488
5193
Optisyenlik Hakkında Kanun
26.06.2004
25504
5258
5258 Sayılı Aile Hekimliği Pilot Uygulaması Hakkında Kanun
09.12.2004
25665
5324
KOZMETİK KANUNU
2005
5396
Sağlık Hizmetleri Temel Kanununa Bir Ek Madde Eklenmesi Hakkında Kanun
03.07.2005
5502
SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU
16.05.2006
5510
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU
16.06.2006
26200
5754
SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
08.05.2008
26870
5947
ÜNİVERSİTE VE SAĞLIK PERSONELİNİN TAM GÜN ÇALIŞMASINA VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
21.01.2010
6009
GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN
01.08.2010
6111 BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI İLE SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU VE DİĞER BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 25.02.2011 27857
6225 BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 26.04.2011 27916
KHK/650

ADALET BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN DEĞİŞTİRİLEREK KABULÜ HAKKINDA KANUN İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

26.08.2011 28037
KHK/663

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ
HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME

02.11.2011 28103
6354 SAĞLIK BAKANLIĞI ve BAĞLI KURULUŞLARININ TEŞKİLAT ve GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE BAZI KANUN ve KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN 12.07.2012 28351
Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşların Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 20.06.2013

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2019 All Rights Reserved