“Tam Gün” Yasası’nın Uygulanmasına İlişkin Soru ve Cevaplar

Soru    : Bir Öğretim Üyesi sözleşme ile birden fazla kurumda çalışabilir mi?

Cevap : Hayır. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. Maddesinde ‘‘Bu fıkra kapsamında çalıştırılan öğretim üyeleri; aynı anda birden fazla sözleşme ile çalıştırılamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

Soru   : Dışarıda çalışmak isteyen öğretim üyeleri için kuruma yapılacak yaklaşık taban ödeme miktarı ne kadardır?

Cevap  : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. Maddesinde ‘‘Aylık sözleşme ücretleri, mesai dışı toplam tavan ek ödeme brüt tutarından az olamaz.’’ hükmü yer almaktadır. Bu tutar, Öğretim Üyesi ek ödeme matrahının yüzde 800’ü kadardır.

Soru   : Sözleşme süresi ne kadardır?

Cevap  : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. Maddesinde bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılabileceği hükmü yer almaktadır.

Soru    : Sözleşmede taraflar kimlerdir?

Cevap  : İstanbul Üniversitesi ile Vakıf Üniversite Hastanesi / Özel Hastane.

Soru    : Sözleşme geliri hangi hesaba yatırılmalıdır?

Cevap  : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesinde ‘‘Öğretim üyelerinin 36’ncı maddenin yedinci fıkrası uyarınca çalışmaları karşılığı elde edilen gelirler döner sermaye işletmesinin ayrı bir hesabında toplanır.’’ hükmü yer almaktadır.

Soru    : Sözleşme gelirinden Öğretim Üyesine ne kadar ödeme yapılacaktır?

Cevap  : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. Maddesinde ‘‘Bu gelirin yüzde 50’si, herhangi bir limite bağlı olmaksızın hizmeti sunan öğretim üyesine ödenir’’ hükmü yer almaktadır.

Soru    : Bir Anabilim Dalındaki Öğretim Üyelerinin ne kadarı sözleşme ile kurum dışında çalışabilir?

Cevap : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. Maddesinde ‘‘Her bir anabilim dalındaki kadrolu profesör ve doçent sayısının yüzde 50’sini geçmemek, bir yıla kadar kurumsal sözleşme yapılmak ve geliri üniversite döner sermayesi hesabına kaydedilmek şartıyla ve ilgilinin muvafakati ile mesai dışında özel hastaneler veya vakıf üniversitesi hastanelerinde çalıştırılabilir.’’ hükmü yer almaktadır.

 Soru    : Kurum dışında çalışacak Öğretim Üyeleri hangi kriterlere göre belirlenecektir?

Cevap : Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarının 4. Maddesinde;

‘‘a) İzin verilebilecek öğretim üyelerinin, gelir getirici faaliyet cetvelinden elde ettikleri puanlar esas alınır. Bu kapsamda aylık en az 6500 puanın elde edilmesi gerekmektedir.

b) İzin verilebilecek öğretim üyelerinin akademik faaliyetler kapsamında yıllık en az 500 puanın elde edilmesi gerekmektedir. Akademik faaliyetlere ilişkin puanların hesaplanmasında, eğitim-öğretim ve bilimsel faaliyet cetvellerindeki bilimsel faaliyet ile eğitim faaliyetleri için belirlenen puanlar esas alınır.

c) (a) ve (b) bendi kapsamında belirlenen puanların her birinin yüzde 50’si esas alınarak toplam puan belirlenir. Öğretim üyeleri en yüksek toplam puandan başlayarak sıralanır. Özel hastaneler veya vakıf yükseköğretim kurumu hastanelerinde çalışmasına izin verilebilecek oranda öğretim üyesi, bu puan sıralamasına göre tespit edilir. Puan eşitliği durumunda, sırasıyla, akademik kıdem ve ilgili Yükseköğretim Kurumundaki hizmet süresi esas alınır.’’ hükmü yer almaktadır.

Soru    : Puan eşitliği durumunda uygulama nasıl yapılacaktır?

Cevap : Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarının 4. Maddesinde; ‘‘Puan eşitliği durumunda, sırasıyla, akademik kıdem ve ilgili Yükseköğretim Kurumundaki hizmet süresi esas alınır.’’ hükmü yer almaktadır.

 Soru    : Puanlar hangi zaman dilimini içerecektir?

Cevap : Gelir getirici faaliyetleri puanları ( B Puan ) aylık, eğitim-öğretim faaliyetleri puanı ( C Puan ) ve bilimsel araştırma faaliyetleri ise yıllık hesaplanacaktır.

Soru    : Uygulamanın ilk defa başlaması nedeniyle aynı zaman dilimi mi esas alınacaktır?

Cevap : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15. Maddesinde “Bu kapsamda ilk defa çalıştırılacakların tespitinde uygulama faaliyetleri için bu maddenin yayımından itibaren üç ay içindeki çalışmaları, akademik faaliyetleri açısından ise son bir yıllık faaliyetleri esas alınır.’’ hükmü yer almaktadır.

Soru    : Bu kapsamda çalışan Öğretim Üyeleri idari görevde bulunabilir mi?

Cevap  : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 11. Maddesinde ‘‘Bu fıkra kapsamında çalıştırılan öğretim üyeleri; altıncı fıkrada sayılan idari görevlerde bulunamaz.’’ hükmü yer almaktadır.

Soru   : Mesai dışında başka bir kurumda çalışacak öğretim üyeleri için mesai içi çalışma puanları dahili ya da cerrahi birimler için ayrı ayrı belirlenebilir mi?

Cevap : Dahili ya da cerrahi birimler için ayrı ayrı puan belirlenmemiştir. Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esasların 4. Maddesinde ‘‘İzin verilebilecek öğretim üyelerinin, gelir getirici faaliyet cetvelinden elde ettikleri puanlar esas alınır. Bu kapsamda aylık en az 6500 puanın elde edilmesi gerekmektedir.’’ hükmü yer almaktadır.

Soru    : Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecektir?

Cevap : Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 15. Maddesinde “36’ncı maddenin yedinci fıkrasına göre hizmet verilmesi, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay sonra başlatılır.’’ hükmü yer almaktadır.

Soru    : Kurum dışında çalışacak Öğretim Üyeleri kurum içinde mesai saati sonrasında ilave ücret alınabilecek sağlık hizmetinde bulunabilir mi?

Cevap : 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 73 üncü maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde ilave ücret alınmak suretiyle hizmet veremez.

 Soru: Muayenehanesini kapatmayan Öğretim Üyeleri için uygulama nasıl olacaktır?

Cevap: Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 14. Maddesinde ‘‘ Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mesai saatleri dışında serbest meslek faaliyetinde bulunmakta veya özel kuruluşlarda çalışmakta olan öğretim üyeleri, bu maddenin yayımı tarihinden itibaren üç ay içinde bu faaliyetlerini sona erdirir; bu süre içinde sona erdirmeyen öğretim üyelerinin üniversiteyle ilişikleri kesilir.” hükmü yer almaktadır.

Soru   : Bilimsel aktivitelerden alınacak puanlar azaltılabilir mi?

Cevap : Özel Hastaneler veya Vakıf Yükseköğretim Kurumları Hastanelerinde Çalıştırılabilecek Öğretim Üyelerinin Belirlenmesine İlişkin Usul Ve Esaslarının 4. Maddesinde; ‘‘Akademik faaliyetler kapsamında yıllık en az 500 puanın elde edilmesi gerekmektedir.’’ hükmü yer almaktadır.

 Soru   : Sözleşme için yapılan değerlendirmede ilgili Anabilim Dalı akademik kurul görüşü, Dekanlık oluru ve Rektörlük onayından hangisi yeterli olacaktır?

Cevap : Üniversite Yönetim Kurulu onayı aranacaktır.

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved