Yönetim Kurulu Dayanak

  • DAYANAK

27630 Sayılı 3 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği (İkinci Bölüm, Hastaneler Koordinasyon Kurulunun Organları, Görev ve Yetkileri )

Hastaneler yönetim kurulu
MADDE 9 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulu, Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı başkanlığında, aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Rektör Yardımcısı,
b) Hastaneler Genel Direktörü,
c) Hastaneler Tıbbi Direktörü,
ç) İstanbul Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları,
d) Onkoloji ve Kardiyoloji Enstitüsü Müdürleri,
e) Hastane Başhekimleri,
f) Üniversite Döner Sermaye İşletme Müdürü.
Hastaneler yönetim kurulu çalışma usul ve esasları
MADDE 10 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır, gerektiğinde başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Rektör Kurula istediği zaman katılır, görüş bildirir, oy kullanmaz. Eşitlik halinde Başkanın oyu iki oy olarak kabul edilir. Kurulun tüm kararları Rektör onayına sunulur, Rektörce onaylanmayan karar görüşülmek üzere Hastaneler Yönetim Kuruluna iade edilir.
Hastaneler yönetim kurulunun görevleri
MADDE 11 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Hastanelerdeki eğitim, araştırma, tanı, tedavi ve rehabilitasyon gibi ana süreçler ile gelir, gider idaresi, taşınır mal ve insan kaynakları gibi destek süreçlerinin tanım ve yapılanmasına karar vermek,
b) Tanımlanan süreçlerin yöntemi ve yapılandırmalarına karar vermek, temel değerleri belirleyip sağlık hizmetleri açısından hastanelerin stratejik planlarını, norm kadro çalışmalarını onaylamak gerektiğinde bu çalışmaların günün koşullarına göre yeniden yapılanmasını sağlamak ve onaylamak,
c) Hastanelerle ilgili tasarlanan süreçlerin iş akışlarını onaylamak, büyük ölçüde yatırım ve satın almalarda karar vermek,
ç) Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararları almak,
d) Hastaneler ile ilgili her türlü yönerge, prosedür, talimat ve değerlendirme yöntemlerini onaylamak,
e) Kalite, performans ve benzeri her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek,
f) Gerektiği takdirde alt komisyonlar kurmak,
g) Kendi görev alanına giren konularda yönerge ve benzeri işlemler tesis etmek.
(2) Yönetim Kurulu bu görevleri için görevlendirme ve yetkilendirme yapabilir.
*****************************************************************************************************************************************

28346 Sayılı 7 Temmuz 2012 tarihli Resmi Gazete

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Yönetmeliği (İkinci Bölüm, İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Organları,Çalışma Şekli ve Görevleri)
Hastaneler yönetim kurulu
MADDE 6 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulu; Rektörün görevlendirdiği Rektör Yardımcısı başkanlığında, aşağıdaki üyelerden oluşur:
a) Hastaneler Genel Direktörü,
b) Hastaneler Tıbbi Direktörü,
c) İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Diş Hekimliği Fakültesi Dekanları,
ç) Onkoloji Enstitüsü ve Kardiyoloji Enstitüsü Müdürleri,
d) İstanbul Üniversitesi Hastaneleri Başhekimleri,
e) Üniversitenin Döner Sermaye İşletme Müdürü.
Hastaneler yönetim kurulunun çalışma şekli
MADDE 7 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulu, ayda en az bir kez toplanır, gerektiğinde Başkan tarafından toplantıya çağrılabilir. Rektör, Hastaneler Yönetim Kuruluna toplantılarına oy hakkı olmadan katılabilir, görüş bildirebilir. Hastaneler Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır ve toplantıya katılanları salt çoğunluğuyla karar alır. Oyların eşitliği halinde Başkanın kullandığı oy yönünde çoğunluk sağlanmış kabul edilir. Hastaneler Yönetim Kurulunun tüm kararları Rektörün onayına sunulur. Rektörce onaylanmayan kararlar tekrar görüşülmek üzere Hastaneler Yönetim Kuruluna iade edilir.
Hastaneler yönetim kurulunun görevleri
MADDE 8 – (1) Hastaneler Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Hastanelerdeki tıbbi hizmetler, gelir idaresi, gider idaresi, taşınır mal yönetimi, insan kaynakları yönetimi, bilgi işlem, kalite, genel idari hizmetler gibi süreçlerin görev tanımlarının yapılmasını ve yapılandırılmasını sağlamak,
b) Hastane Yönlendirme Kurulunun kararlarını değerlendirmek,
c) Tanımlanan süreçlerin temel değerlerini belirleyip, sağlık hizmetleri açısından hastanelerin stratejik planlarını, norm kadro çalışmalarını planlamak ve gerektiğinde bu çalışmaların günün koşullarına göre yeniden yapılanmasını sağlamak ve onaylamak,
ç) Hastanelere ilişkin tasarlanan süreçlerin iş akışlarını onaylamak,
d) Her yıl parasal sınırı belirlenecek yatırımlara karar vermek, Hastanelerin gelir ve gider raporlarına göre idari kararları almak,
e) Kalite, performans ve benzeri Hastane hizmetlerinin sunulmasına ilişkin her türlü ölçüm verilerini değerlendirmek,
f) Genel Direktör tarafından önerilen; direktörlük, koordinatörlük, bölüm sorumluluğu, komite ve komisyonların oluşturulması ile bu konuda görevlendirilmelere karar vermek,
g) Genel Direktör tarafından önerilen; insan kaynakları, lojistik ve fon yönetimi gibi ilgili alanlarda danışmanlık hizmeti alımına karar vermek, bireysel danışman istihdam edilmesine karar vermek,
ğ) Gereken durumlarda ayrı binalarda hizmet veren her bir Hastane birimlerinin yönetiminden sorumlu olmak üzere, ilgili Başhekimliğin teklifi ve Genel Direktörün uygun görüşü ile Başhekim yardımcısı görevlendirmek,
h) Gereken görevlendirmelere karar vermek,
ı) Hastaneler ile ilgili her türlü mevzuatın hazırlanmasını koordine etmek.

 

Bu kaydı paylaş

İstanbul Üniversitesi Hastaneleri © 2018 All Rights Reserved